Vol 18, No 1 (2017)

Číslo zahŕňa príspevky z konferencie Ďuričove dni 2016, konanej dňa 10.-11.11.2016 na pôde Pedagogickej Fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Obsah

Editoriál

Editorial PDF
 

Příspěvky z konferencí

NOVÉ VÝZVY A NOVÉ ÚLOHY ŠKOLSKÝCH PSYCHOLÓGOV V KONTEXTE EURÓPSKEJ A SLOVENSKEJ POLITIKY ZDRAVIA PDF
EVA GAJDOŠOVÁ 8 - 13
NOVÉ TRENDY V ROZVOJI ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE MODEL RIZIKA A MODEL REZILIENCIE V PRÁCI ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA PDF
OĽGA OROSOVÁ 14 - 19
VÝSTUPY NÁRODNÉHO PROJEKTU VÚDPAP „KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOLSKOM PROSTREDÍ“ PDF
PAULÍNA NEKORANCOVÁ 20 - 25
PRÍČINY PRODUKCIE RIZIKOVÉHO SPRÁVANIA V DOSPIEVANÍ V KONTEXTE EDUKAČNÉHO PROSTREDIA PDF
MICHAL ČEREŠNÍK 26 - 38
PRAXE ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA ILUSTROVANÁ PŘÍKLADY PDF
MARTA FRANCLOVÁ 39 - 43
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG VO SVETLE SKÚSENOSTÍ PROJEKTU PRINED PDF
ROBERT SABO 44 - 49
PARTICIPÁCIA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA NA PODPORE DUŠEVNÉHO ZDRAVIA ŽIAKOV PDF
JANKA PILKOVÁ 50 - 54
AUTORITA UČITEĽA AKO FAKTOR VZŤAHU MEDZI UČITEĽOM A ŽIAKOM PDF
ZLATA VAŠAŠOVÁ 55 - 60
KARIÉROVÉ PORADENSTVO V PRÁCI ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA ZÁKLADNEJ ŠKOLY PDF
VIKTOR GATIAL 61 - 69
POTENCIÁL „ČŔT“ EMOCIONÁLNEJ INTELIGENCIE V KONTEXTE NEGATÍVNYCH STRÁNOK PREŽÍVANIA U ADOLESCENTOV PDF
LADA KALISKÁ 70 - 76
TVORIVOSŤ AKO POZITÍVNA STRÁNKA DETÍ S ADHD? PDF
DIANA DEMKANINOVÁ 77 - 82
MOTIVÁCIA VOĽBY UČITEĽSKÉHO POVOLANIA: PROSOCIÁLNE SPRÁVANIE AKO JEDEN Z KĽÚČOVÝCH FAKTOROV VOĽBY UČITEĽSKÉHO POVOLANIA PDF
ROBERT TOMŠIK 83 - 88
RIEŠENIE VÝCHOVNE PROBLÉMOVÉHO SPRÁVANIA PROSTREDNÍCTVOM VYUŽITIA MOTIVAČNÝCH A SEBAPOZNÁVACÍCH ROZPRÁVOK U ŽIAKOV NA PRIMÁRNOM STUPNI VZDELÁVANIA PDF
MÁRIA DĚDOVÁ 89 - 93
ŠKOLSKÝ PSYCHOLÓG A PODPORA SEBAÚCTY PRI PREVENCII VÝSKYTU KYBERŠIKANY PDF
MARTA VALIHOROVÁ 94 - 101
ZÁVISLOSŤ OD INTERNETU U ADOLESCENTOV A JEJ VZŤAHK VYBRANÝM DIMENZIÁM OSOBNOSTI PDF
HENRIETA ROĽKOVÁ 102 - 107
FONOLOGICKÉ UVEDOMOVANIE AKO PREKURZOR VÝVINU GRAMOTNOSTI PDF
ALEXANDRA ŠELINGEROVÁ 108 - 113
SEBA - VÝPOVEĎOVÉ MERANIE KRIMINALITY A DELIKVENCIE MLÁDEŽE6 PDF
ANDREA JUHÁSOVÁ 114 - 119
SOCIÁLNE ASPEKTY AGRESIE V ADAPTAČNOM PROCESE ŽIAKA A ÚLOHA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA PDF
ZLATICA HUĽOVÁ 120 - 126
AKÚ ÚLOHU ZOHRÁVA MATERINSKÝ JAZYK PRI DIAGNOSTIKE KOMUNIKAČNEJ KOMPETENCIE DIEŤAŤA? PDF
MIROSLAVA ČEREŠNÍKOVÁ 127 - 133
ROZVOJ CUDZOJAZYČNÝCH KOMPETENCIÍ U DETÍ ZO SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉHO PROSTREDIA PDF
ZLATICA JURSOVÁ ZACHAROVÁ 133 - 139
MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY MORÁLNEHO USUDZOVANIA DETÍ A DOSPELÝCH PDF
ŠTEFÁNIA FERKOVÁ 140 - 148
POCIT ŠKOLSKEJ PRINÁLEŽITOSTI A ADJUSTÁCIA U ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH A STREDNÝCH ŠKÔL PDF
GABRIELA ŠEBOKOVÁ 149 - 154
VYUŽITIE METODIKY „PSYCHOLÓGIA ZÁŽITKOM“ V RÁMCI PREVENTÍVNEJ ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA/PSYCHOLOGIČKY PDF
MIROSLAVA LEMEŠOVÁ 155 - 160
CITLIVOSŤ NA SOCIÁLNE ODMIETANIE U DETÍ ŠKOLSKÉHO VEKU PDF
LENKA SOKOLOVÁ 161 - 167
PROCES TRUCHLENÍ V PROSTŘEDÍ ZŠ PDF
VERONIKA PLACHÁ 168 - 173
ODBORNÁ INTERVENCIA ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA ŽIAKOVI V SITUÁCII PO ROZVODE RODIČOV PDF
DAGMAR KOPČANOVÁ 174 - 179
VPLYV POZITÍVNEJ PSYCHOLÓGIE NA SOCIÁLNO-EMOCIONÁLNE ZDRAVIE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL PDF
SILVIA MAJERČÁKOVÁ ALBERTOVÁ 180 - 185
VÝBER ROMANTICKÉHO PARTNERA U ADOLESCENTOV – QŠTÚDIA SELECTION OF ROMANTIC PARTNER IN ADOLESCENTS – Q-STUDY PDF
DENISA ŠUKOLOVÁ 186 - 192
MOŽNOSTI POZNÁVANIA KULTÚRY ŠKOLY AKO PRACOVNÉHO PROSTREDIA PROSTREDNÍCTVOM DOTAZNÍKA OCAI PDF
ZUZANA HEINZOVÁ 193 - 199
RECENZIE PUBLIKÁCIÍ PDF
LUCIA PAŠKOVÁ 200 - 201
Správa – ASOCIÁCIA ŠKOLSKEJ PSYCHOLÓGIE PDF
LADA KALISKÁ 202


ISSN: 1212-0529