Zkoušky čtenářských dovedností: Normativní česká data pro studenty 9. tříd ZŠ a 1. ročníků SŠ

Hana Sokolová, Hynek Cígler

Abstrakt


V předkládané studii jsou uvedena normativní česká data pro zkoušky čtenářských dovedností pro žáky 9. tříd základních škol a 1. ročníků středních škol.  Dále byly identifikovány faktory, které mohou mít vliv na výkony žáků ve čtenářských zkouškách – jedná se o věk žáků, kdy se rychlost hlasitého i tichého čtení překvapivě mírně zpomaluje, u žáků 1. ročníků má pak na čtenářské výkony vliv typ navštěvované střední školy. Při srovnání výkonů žáků 9. tříd a 1. ročníků středních škol nebyly nalezeny téměř žádné rozdíly. Zabývali jsme se také schopnosti nástrojů odlišit děti s vývojovou poruchou učení, která se na našich datech projevila. Zkoumána byla souvislost potichu čteného textu s porozuměním čtenému. Ověřovány byly také psychometrické charakteristiky jednotlivých zkoušek. Pro praktické využití odbornými pracovníky je v příloze článku uveden metodický list pro práci s normami. Tato data pomohou pracovníkům pedagogicko-psychologických poraden lépe zhodnotit kvalitu čtenářských dovedností žáků.

Klíčová slova


rychlost čtení; porozumění textu; normativní data; dyslexie


Reference


Bednářová, J. et al. (2015). Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní. PPP Brno.

Caravolas, M. & Volín, J. (2005). Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. tříd. Praha: IPPP.

Cimlerová, P., Pokorná, D. Chalupová, E. et al. (2007). Diagnostika specifických poruch učení u adolescentů a dospělých osob. Praha: IPPP.

Field, A. (2013). Discovering Statistics Using IBM SPSS. Discovering Statistics Using SPSS (4th ed.). London: SAGE. https://doi.org/10.1234/12345678

Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, Reading, and Reading Disability. Remedial and Special Education, 7(1), 6-10. doi:10.1177/074193258600700104

Mezinárodní dyslektická společnost (2002), dostupné z https://dyslexiaida.org/definition-of-dyslexia

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů: 10. revize. (1992). Praha: Bomton Agency.

Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál.

Temple, E. (2002). Brain mechanisms in normal and dyslexic readers. Current Opinion in Neurobiology, 12(2), 178–183. https://doi.org/10.1016/S0959-4388(02)00303-3


Celý článek: PDF


Tento projekt je spolufinancován Evropským fondem a státním rozpočtem České republikyTESTFÓRUM: Časopis pro psychologickou diagnostiku
Pracovní skupina ČMPS pro psychologickou diagnostiku
a Katedra psychologie FSS MU
ISSN: 1805-9147